Tổng Đài Điện Thoại

DỊCH VỤ GỒM NHIỀU HÌNH THỨC PHỎNG VẤN, ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRONG CÁC LĨNH VỰC SAU:

Khảo sát về so sánh sản phẩm: sản phẩm thuộc nhiều nhãn hàng được đưa ra so sánh, giúp doanh nghiệp xác định giá trị của sản phẩm trong việc ra quyết định.

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng: bằng cách kết hợp phương pháp định lượng và định tính, hình thức phỏng vấn này đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ.

Khảo sát về giá trị thương hiệu: khảo sát được tiến hành nhằm xác định giá trị thương hiệu trên thị trường mục tiêu, qua đó giúp doanh nghiệp thành công trong xây dựng thương hiệu.

Khảo sát tiềm năng thị trường: Khảo sát này giúp xác định tiềm năng thị trường sắp tới, giúp doanh nghiệp đi trước các đối thủ.