Industry News

Trung tâm cuộc gọi 24/7 đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

9:26 PM

Với sự nhấn mạnh về văn hóa công ty và sự gắn bó với doanh nghiệp, vai trò của quản lý nguồn nhân lực và chế độ lương thưởng dành cho nhân viên đã và đang trở nên ngày càng quan trọng.

Read more